การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-719481 กลุ่มอำนวยการ โทรสาร 053-719483

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ขึ้นด้านบน
เข้าชม 1296 ครั้ง
Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng www.reo16.edweb.in.th [เข้าสู่ระบบ]

ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย1036/38 ถ.สนามบินต.เวียงอ.เมืองจ.เชียงราย57000โทรศัพท์ 053-719481 กลุ่มอำนวยการโทรสาร 053-719483