แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เอกสารประกอบ 1


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
moereo16@gmail.com