สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลวิสัยทัศน์องค์กร

"สนับสนุนการจัดการศึกษาบูรณาการระดับภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21"


<center>
<h1> ">

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th