สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2563  

ข้อมูลวิสัยทัศน์องค์กร

"จัดการศึกษาสร้างคนดีมีอัตลักษณ์ล้านนามีสมรรถนะวิชาชีพแห่งอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชีวิต"


<center> ">

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th