สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2563  

ข้อมูลเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์(StrategicGoal)

1) เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมที่มีอัตลักษณ์ล้านนา มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความรักในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เพื่อจัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย อย่างเสมอภาคทั่วถึง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งอนาคตด้วยการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย
3) เพื่อผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะวิชาชีพในยุคดิจิทัล สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 และมีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
4) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง


1) เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมที่มีอัตลักษณ์ล้านนา มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความรักในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
<BR>2) เพื่อจัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย อย่างเสมอภาคทั่วถึง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งอนาคตด้วยการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย
<BR>3) เพื่อผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะวิชาชีพในยุคดิจิทัล สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 และมีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
<BR>4) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th