สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์(StrategicGoal)

๑. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้อง เหมาะสม กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
๒. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
๔. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
๕. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบหลากหลาย
๖. หน่วยงานทางการศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล


<h1>๑. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้อง เหมาะสม กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
<br>
๒. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
<br>
๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
<br>
๔. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
<br>
๕. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบหลากหลาย
<br>
๖. หน่วยงานทางการศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
<br>
๗. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล<h1>

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th