สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลพันธกิจ(Mission)

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


<h1>๑. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
<br>
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
<br>
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
<br>
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	</h1>

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th