สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2563  

ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาสร้างคนดีมีอัตลักษณ์ล้านนาสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะแห่งอนาคต เป็นกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการเรียนรู้อย่างมีพลวัตในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และด้านปัจจัยสนับสนุน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอย่างทัดเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในยุคดิจิทัล สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง มีธรรมาภิบาล


ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาสร้างคนดีมีอัตลักษณ์ล้านนาสู่สังคม
<BR>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะแห่งอนาคต เป็นกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
<BR>ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการเรียนรู้อย่างมีพลวัตในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และด้านปัจจัยสนับสนุน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
<BR>ยุทธศาสตร์ที่ 4 กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอย่างทัดเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
<BR>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในยุคดิจิทัล สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
<BR>ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง
มีธรรมาภิบาล

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th