ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายกฤษนา สีไพร
นักจัดการทั่วไปชำนาญการนางรัตติกร ศรีคำ
เจ้าหน้าที่ GFMISนางสาวยุพาพิน หลึกอ่อน
เจ้าหน้าที่ GFMISนางสาวรัตติยา เฮงตระกูล
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุนายสาธิต โพธิ์ทอง
พนักงานขับรถยนต์