ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 081-366-2088นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ
นิติกรชำนาญการ