ข้อมูลกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
ทำเนียบกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
โทร 081-882-8159นางสาวมัทณี โพสลี
นักวิชาการศึกษาน.ส.ณัฐชยาวีร์ ดีนวนพะเนา
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา