ข้อมูลกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต
รองศึกษาธิการภาค 16 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานายกฤษนา สีไพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวนิรมล สัตยาคุณ
นักวิชาการศึกษา