Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผู้ดูแลระบบ
2 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มอำนวยการ
3 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ
4 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนเมษายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
5 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในรอบเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 ผู้ดูแลระบบ
8 ประกาศการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มอำนวยการ
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 4 กลุ่มอำนวยการ
10 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอำนวยการ
11 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มอำนวยการ
12 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ
13 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) กลุ่มอำนวยการ
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอำนวยการ
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
17 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมกราคม 2563 กลุ่มอำนวยการ
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ ผู้ดูแลระบบ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
22 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
23 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
24 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ ผู้ดูแลระบบ
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้ดูแลระบบ
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ