Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอำนวยการ
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) กลุ่มอำนวยการ
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ ผู้ดูแลระบบ
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
6 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
7 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
8 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้ดูแลระบบ
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ ผู้ดูแลระบบ
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
16 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 107/2561 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯลงวันที่ 19 ต.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
17 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผู้ดูแลระบบ
18 คำสั่งที่ 3/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
19 คำสั่งที่ 1186/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
20 คำสั่งที่ 1038/2560 มอบอำนาจศึกษาธิการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน ผู้ดูแลระบบ
21 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดเล็ก ผู้ดูแลระบบ
22 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดกลาง ผู้ดูแลระบบ
23 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่ ผู้ดูแลระบบ
24 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ดูแลระบบ
25 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
26 ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
27 คำสั่งมอบอำนาจศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน ผู้ดูแลระบบ
28 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
29 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
30 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ