Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ที่ตั้งหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
2 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ผู้ดูแลระบบ
3 การเก็บข้อมูลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) งวดที่ 2/2560 ผู้ดูแลระบบ
4 กรอบการติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ดูแลระบบ
5 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ดูแลระบบ
6 แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16 ผู้ดูแลระบบ
7 แบบฟอร์มสัญญายืมทดรองราชการ ผู้ดูแลระบบ
8 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 ผู้ดูแลระบบ
9 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005 ผู้ดูแลระบบ
10 แบบฟอร์มชุดเอกสารล้างเงินยืม ผู้ดูแลระบบ
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7131 ผู้ดูแลระบบ
12 ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ผู้ดูแลระบบ
13 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมของปีการศึกษา ภาคที่2-3 ผู้ดูแลระบบ
14 แบบติดใบเสร็จรับเงิน ผู้ดูแลระบบ
15 ใบสำคัญรับเงิน ผู้ดูแลระบบ
16 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708 ผู้ดูแลระบบ
17 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
18 คู่มือการใช้งานระบบ eOffice รับ-ส่ง หนังสือราชการ สนง.ศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
19 แบบฟอร์มรายงานนโยบายสำคัญรัฐบาล ศธภ.16 ผู้ดูแลระบบ
20 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
21 นโยบาย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
22 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
23 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ