Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ที่ตั้งหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
2 การเก็บข้อมูลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) งวดที่ 2/2560 ผู้ดูแลระบบ
3 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ผู้ดูแลระบบ
4 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ดูแลระบบ
5 กรอบการติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ดูแลระบบ
6 แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16 ผู้ดูแลระบบ
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708 ผู้ดูแลระบบ
8 ใบสำคัญรับเงิน ผู้ดูแลระบบ
9 แบบติดใบเสร็จรับเงิน ผู้ดูแลระบบ
10 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมของปีการศึกษา ภาคที่2-3 ผู้ดูแลระบบ
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ผู้ดูแลระบบ
12 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7131 ผู้ดูแลระบบ
13 แบบฟอร์มชุดเอกสารล้างเงินยืม ผู้ดูแลระบบ
14 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005 ผู้ดูแลระบบ
15 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 ผู้ดูแลระบบ
16 แบบฟอร์มสัญญายืมทดรองราชการ ผู้ดูแลระบบ
17 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
18 คู่มือการใช้งานระบบ eOffice รับ-ส่ง หนังสือราชการ สนง.ศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
19 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
20 แบบฟอร์มรายงานนโยบายสำคัญรัฐบาล ศธภ.16 ผู้ดูแลระบบ
21 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
22 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
23 นโยบาย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ