Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
3 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของ สป. กลุ่มอำนวยการ
4 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
5 ทำเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
6 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
7 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
8 แบบประเมินการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
9 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
11 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
12 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
13 ประกาศการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอำนวยการ
14 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38 ค. (2) ศธจ. กลุ่มอำนวยการ
15 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 การคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553 กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 เเนวทางการลงโทษทางวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.18 ปี ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
31 รายชื่อสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
32 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
33 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
34 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
35 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
36 รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
37 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
38 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
39 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
40 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 ผู้ดูแลระบบ
41 แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 สำนักศึกษาธิการภาค 16 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
42 รายงานสรุปผล การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16 ผู้ดูแลระบบ
43 สำเนาหนังสือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ดูแลระบบ
44 รายงานวิจัย การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง:จังหวัดน่าน ผู้ดูแลระบบ
45 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
46 ราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ผู้ดูแลระบบ
47 ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้ดูแลระบบ
48 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผู้ดูแลระบบ
49 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ผู้ดูแลระบบ
50 ไฟล์เอกสารในการประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
51 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
52 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
53 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
54 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
55 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
56 คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ด้านการบริหารงานบุคคล) กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
58 ชื่อจังหวัด-อำเภอ-ตำบล-เขต-และแขวง-ภาษาอังกฤษ กลุ่มอำนวยการ
59 หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง ชก. ชพ. 38ค(2) ในสังกัด ศธจ. กลุ่มอำนวยการ
60 คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มอำนวยการ
61 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา