วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
“พัฒนาการศึกษาและบริหารการศึกษาภาค  สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบการตรวจกำกับ ติดตามเชิงบูรณาการที่ทันสมัย ในการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา”

พันธกิจ
1. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทและเชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. พัฒนาระบบและรูปแบบวิธีการในการตรวจราชการ การกำกับติดตามรายงานและประเมินผลของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายยุทธศาสตร์และการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาและประสานการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้านวัตกรรมทางการศึกษา และสนับสนุนการวิจัย ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ

เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง โดยใช้สารสนเทศที่ทันสมัย    
2. ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลให้สอดคล้องตอบสนองกับสภาพบริบทพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
3. ระบบการตรวจราชการ รายงานติดตามประเมินผล เชิงบูรณาการและเป็นความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายวิธีการ
4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กำลังคนที่สำเร็จการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
6. หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน ท้องถิ่น องค์กรศาสนา เข้ามามีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษา  
7. วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งการเป็นศูนย์ประสานการวิจัยทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่2  การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่3  การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่4  ผลิต พัฒนากำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่6  การบริหารจัดการ