วิสัยทัศน์

 

จัดการศึกษาสร้างคนดีมีอัตลักษณ์ล้านนามีสมรรถนะวิชาชีพแห่งอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชีวิต