ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนางณันศภรณ์ นิลอรุณ
ศึกษาธิการจังหวัดน่านนายวัลลภ ไม้จำปา
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยานายอดุล เทพกอม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่