นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นายกฤษณา ศรีไพร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล