นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางสารภี แดนวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล