นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล