ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค16

นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค16

นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล