ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 107/2561 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯลงวันที่ 19 ต.ค. 61
คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานด้านต่าง ๆ