รายงานผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของ สป.
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16
ทำเนียบสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
แบบประเมินการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 16
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 16
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38 ค. (2) ศธจ.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.