ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/12/2562 รายชื่อสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
11/12/2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
29/11/2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
29/11/2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
04/04/2561 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
04/04/2561 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
04/04/2561 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
04/04/2561 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1 กลุ่มพัฒนาการศึกษา