การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ITA สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)

  • 8. Q&A
  • 9. Social Network


ขึ้นด้านบน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าชม 1763 ครั้ง
Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng www.reo16.edweb.in.th [เข้าสู่ระบบ]

ITA สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถ.อุตรกิจต.เวียงอ.เมืองจ.เชียงราย57000โทรศัพท์ 053719916โทรสาร 053719916