การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ITA สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)

แผนการดำเนินงาน

 • 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ขึ้นด้านบน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าชม 8290 ครั้ง
  Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng www.reo16.edweb.in.th [เข้าสู่ระบบ]

  ITA สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถ.อุตรกิจต.เวียงอ.เมืองจ.เชียงราย57000โทรศัพท์ 053719916โทรสาร 053719916