ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสารภี แดนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1๖ เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการของ ค.ต.ป. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 315 ครั้ง ]


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสารภี แดนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1๖ เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการของ ค.ต.ป.  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.16


          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสารภี แดนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1๖ เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ 1.การพัฒนาเด็กปฐมวัย : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(ภาคและจังหวัด) 2.การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่เศรฐกิจพิเศษ และ 3.การบริหารจัดการขยะของหน่วยงาน โดยมีนางอุไร ร่มโพธิหยก เป็นประธานคณะกรรมการในการติดตามฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                                                             

    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสารภี แดนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1๖ เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการของ ค.ต.ป.  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย