ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 2721 ครั้ง ]

(วันที่ 4 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:32:35 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
(วันที่ 3 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:32:04 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
(วันที่ 2 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:31:21 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
(วันที่ 1 มิถุนายน 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:30:41 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-13 10:30:03 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 13:20:57 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 17 จังหวัดภาคเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-24 09:39:11 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-05-22 15:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกาาประสบภัยธรรมชาติ
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-05-22 15:43:47 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ กศน.บ้านห้วยปุ้ม และโรงเรียน ตชด. 32 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-05-22 15:43:37 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 16 ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะดำเนินงานติดตามเชิงบูรณาการ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาคมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูลภารกิจที่รับผิดชอบ รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สนย.) สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ส.บ.ย.) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ(ป.ย.ป.) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ก.พ.ร.) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและตอบสนองทิศทางการพัฒนา ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-22 09:11:05 ผู้เยี่ยมชม : 172 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-21 15:06:10 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
การเข้าร่วมงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-08 17:08:07 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
การเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-05 21:57:48 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
การเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-04 18:26:50 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-04 13:58:39 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค (กิจกรรมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค) คณะทำงานจัดทำรายละเอียดเนื้อหาบทที่ 3 และ 4 และเครื่องมือฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-02 10:48:29 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-01 22:12:33 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 /2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-01 22:03:27 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 14:09:01 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 13:50:38 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 13:42:34 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-20 11:11:20 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-18 16:31:16 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
การประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-18 16:26:52 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ TFE : Teams For Education ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-15 12:57:42 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
การประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ กลไก กระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-22 14:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-22 14:39:04 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-22 14:34:23 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-04 13:46:47 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>