การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เลขที่ 506/2 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานขึ้นด้านบน
เข้าชม 690 ครั้ง
Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng www.reo16.edweb.in.th [เข้าสู่ระบบ]

ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเลขที่ 506/2ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน55000โทร. 054 710875โทรสาร 054 710211