การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 149 หมู่ 1 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-598271 โทรสาร 054-598272

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

  • 8. Q&A
  • 9. Social Network