การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 588 หมู่ 11 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-079872 โทรสาร 054-079874

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

  • 8. Q&A
  • 9. Social Network