การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ITA ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

  • 8. Q&A
  • 9. Social Network


ขึ้นด้านบน
เข้าชม 473 ครั้ง
Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng www.reo16.edweb.in.th [เข้าสู่ระบบ]

ITA ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงรายตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย57100