การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ITA ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

  • 8. Q&A
  • 9. Social Network