แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน กรุณากรอกตามความเป็นจริง
(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

*จำเป็น [มีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 38 คน] [คลิกดูผลการประเมิน]


สถานะภาพผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ


1.ตำแหน่งของท่านคือ *
ผู้บริหารในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ครูผู้สอน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในพื้นที่ ศธภ.16
อื่นๆ:

2.ระยะเวลาในการรับราชการ *
น้อยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป


ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ


3.ความพึงพอใจด้านการแจ้งหนังสือเชิญประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

4.ความพึงพอใจด้านการต้อนรับและรับรายงานตัวมีความสะดวกรวดเร็ว *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

5. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

6. ความพึงพอใจด้านความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

7. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาในการประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

8. ความพึงพอใจด้านการนำไปใช้ในการประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม


9. ความพึงพอใจด้านวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

10. ด้านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเนื้อหา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

11. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมสามารถนำไปจัดทำแผนฯ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

12. ด้านเจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตรเต็มใจให้บริการ รวดเร็ว *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

13. ด้านเจ้าหน้าที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

14. ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย/แนะนำ/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก


15. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

16. ความพึงพอใจต่อความพร้อมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

17. ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

18. ความพึงพอใจต่อการบริการอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

19. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดเวที โต๊ะ เก้าอี้การประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

20. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในห้องประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดประชุม


21. ความชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

22. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

23. การเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

24. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อผลการจัดประชุมครั้งนี้ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

25. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 ศธภ.16 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้