ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

*มีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 38 คน

ข้อ 1. ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ
ผู้บริหารในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 18 47.37
ครูผู้สอน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในพื้นที่ ศธภ.16 20 52.63
อื่นๆ 0 0.00
ข้อ 2. ระยะเวลาในการรับราชการ จำนวน ร้อยละ
น้อยกว่า 5 ปี 1 2.63
6-10 ปี 1 2.63
11-15 ปี 36 94.74
16 ปี ขึ้นไป 0 0.00

ข้อ
รายละเอียด
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
SD
แปลผลระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านการแจ้งหนังสือเชิญประชุม
38
4.50 0.50 มาก
4. ความพึงพอใจด้านการต้อนรับและรับรายงานตัวมีความสะดวกรวดเร็ว
38
4.47 0.50 มาก
5. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการประชุม
38
4.50 0.50 มาก
6. ความพึงพอใจด้านความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุม
38
4.47 0.50 มาก
7. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาในการประชุม
38
4.50 0.50 มาก
8. ความพึงพอใจด้านการนำไปใช้ในการประชุม
38
4.50 0.50 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 4.49 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม
9. ความพึงพอใจด้านวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ
38
4.47 0.50 มาก
10. ด้านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเนื้อหา
38
4.47 0.50 มาก
11. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมสามารถนำไปจัดทำแผนฯ
38
4.50 0.50 มาก
12. ด้านเจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตรเต็มใจให้บริการ รวดเร็ว
38
4.50 0.50 มาก
13. ด้านเจ้าหน้าที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี
38
4.47 0.50 มาก
14. ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย/แนะนำ/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
38
4.50 0.50 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 4.49 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
15. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุม
38
4.50 0.50 มาก
16. ความพึงพอใจต่อความพร้อมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์
38
4.50 0.50 มาก
17. ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดประชุม
38
4.47 0.50 มาก
18. ความพึงพอใจต่อการบริการอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
38
4.50 0.50 มาก
19. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดเวที โต๊ะ เก้าอี้การประชุม
38
4.47 0.50 มาก
20. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในห้องประชุม
38
4.50 0.50 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 4.49 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดประชุม
21. ความชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุม
38
4.50 0.50 มาก
22. ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้
38
4.47 0.50 มาก
23. การเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น
38
4.47 0.50 มาก
24. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อผลการจัดประชุมครั้งนี้
38
4.50 0.50 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 2.99 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : ปานกลาง
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 38 คน รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน : 4.12 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านในระดับ : มาก
25. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ