ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงาน 4 ด้านของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

*มีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 236 คน

ข้อ 1. ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ
ผู้บริหารโรงเรียน 23 9.75
ครูผู้สอน 181 76.69
อื่นๆ 32 13.56
ข้อ 2. ระยะเวลาในการรับราชการ จำนวน ร้อยละ
น้อยกว่า 5 ปี 56 23.73
6-10 ปี 50 21.19
11-15 ปี 44 18.64
16 ปี ขึ้นไป 86 36.44

ข้อ
รายละเอียด
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
SD
แปลผลระดับความพึงพอใจ
ผลการบริหารงานด้านวิชาการ
3. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
236
3.58 1.08 มาก
4. ความพึงพอใจด้านการวางแผนการอบรม พัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
236
3.61 1.13 มาก
5. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
236
3.59 1.07 มาก
6. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
236
3.52 1.20 มาก
7. ความพึงพอใจด้านการนิเทศการศึกษา การตรวจราชการและติดตามประเมินผล
236
3.51 1.17 มาก
8. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ งานประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
236
3.58 1.08 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 3.57 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ผลการบริหารงานด้านงบประมาณ
9. ความพึงพอใจด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และภายนอก
236
3.51 1.10 มาก
10. ด้านการเสนอขอ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ
236
3.51 1.13 มาก
11. ด้านการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษา
236
3.61 1.10 มาก
12. ด้านการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
236
3.64 1.08 มาก
13. ด้านการช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา
236
3.57 1.14 มาก
14. ด้านการช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานศึกษา
236
3.58 1.09 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 3.57 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ผลการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
15. ด้านการวางแผนอัตรากำลังให้แก่สถานศึกษา
236
3.56 1.14 มาก
16. ด้านการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูให้แก่สถานศึกษา
236
3.47 1.17 ปานกลาง
17. ด้านขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เช่น ความดีความชอบ เครื่องราชฯ การเลื่อนตำแหน่ง ระดับให้สูงขึ้น และการย้าย
236
3.39 1.26 ปานกลาง
18. ด้านการขออนุญาตไปราชการ/อนุญาตไปต่างประเทศ
236
3.61 1.10 มาก
19. ด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูฯ
236
3.61 1.12 มาก
20. ด้านการขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.๗
236
3.49 1.23 ปานกลาง
รวมค่าเฉลี่ย : 3.52 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ผลการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป
21. ด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และความพร้อมของการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
236
3.63 1.12 มาก
22. ด้านข้อมูล เอกสาร งานธุรการ
236
3.58 1.15 มาก
23. ด้านการประสาน การต้อนรับและการช่วยเหลือ
236
3.58 1.18 มาก
24. ด้านความพร้อม พอเพียงและความสะอาดของอาคารสถานที่ เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องส้วม
236
3.58 1.17 มาก
25. ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
236
3.64 1.10 มาก
26. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
236
3.56 1.08 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 3.60 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 236 คน รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน : 3.56 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านในระดับ : มาก

ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผลการประเมินด้านอาคารสถานที่
27. การจัดภูมิทัศน์ และบริเวณภายนอกที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
236
3.94 0.41 มาก
28. อาคารทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย
236
3.96 0.39 มาก
29. อาคารทั้งภายในและภายนอกมีความปลอดภัย
236
3.94 0.41 มาก
30. ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
236
4.83 0.67 มากที่สุด
31. ห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ
236
3.94 0.47 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 4.12 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ผลการประเมินด้านสวัสดิการ
32. มีมุมอ่านหนังสือเพียงพอ
236
3.91 0.47 มาก
33. มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ
236
3.92 0.47 มาก
34. มีมุมให้บริการเครื่องดื่ม น้ำ ชา กาแฟเพียงพอ
236
4.82 0.70 มากที่สุด
35. มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ระบบไวไฟอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
236
4.82 0.68 มากที่สุด
36. บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับผู้มารับบริการ
236
3.91 0.56 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 4.28 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
ผลการประเมินด้านข้อมูลข่าวสาร
37. ป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่/หน่วย/กลุ่ม/ห้องประชุม ชัดเจน
236
3.93 0.50 มาก
38. ป้ายประชาสัมพันธ์กระบวนงานของ กลุ่ม/หน่วย
236
4.83 0.70 มากที่สุด
39. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร enews/e-network ผ่านเว็บไซต์ ศธภ.16
236
3.94 0.49 มาก
40. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม/หน่วยต่างๆ
236
3.94 0.46 มาก
41. ระบบรับส่งเอกสารราชการ e-office
236
3.94 0.49 มาก
รวมค่าเฉลี่ย : 4.11 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจในระดับ : มาก
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน : 4.17 แปลคุณภาพมีความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านในระดับ : มาก
42. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ